Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества

Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества

На свое заседание от 25.11.2016 г., Надзорният и Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД одобриха допълнение в приетия на заседание на Управителния и Надзорния съвет от 19.11.2011 г. Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества.

Индустриален холдинг България осъществява своята дейност като инвестира в компании и бизнеси, които управлява и развива в дългосрочна перспектива и така допринася за устойчиво икономическо развитие. ИХБ работи с работещите, местната общност и
обществото като цяло за постигане на по-благоприятна среда и повишаване качеството на живот.

Политиката на ИХБ се основава на спазване на законодателната база, най-добрите практики за корпоративно управление и социално отговорно поведение, европейските норми за здравословни и безопасни условия на труд, възможности за професионално развитие и израстване, създаване на добра корпоративна култура, дух на съпричастност и лоялност към фирмата.

Дейността в групата на ИХБ се осъществява при спазване принципите на етичност, хуманност, честност, уважение към хората и природата, грижа за клиента и поддържане на добри взаимоотношения със заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества: акционерите, работещите, контрагенти - клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.

Настоящият Етичен кодекс отразява тези принципи и служи за ръководство за спазване на етично бизнес поведение на всички мениджъри и служители в групата на ИХБ.

Пълният текст на Етичния кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества може да бъде видян и свален в секция За сваляне