ЗММ Нова Загора АД с регистриран полезен модел за Цилиндрично зъбно колело

ЗММ Нова Загора АД с регистриран полезен модел за Цилиндрично зъбно колело

Екипа на ЗММ Нова Загора съвместно с доц. д-р. инж. Михаела Топалова от ТУ-София, филиал Сливен регистрира полезен модел за Цилиндрично зъбно колело в Патентното ведомство.

Полезният модел намира приложение за оптимизиране на профилната модификация и изработка на специфични нестандартни зъбни колела. Намира приложение в машиностроенето за изработката на различни по форма, размери и конфигурации зъбни двойки цилиндрични зъбни колела.

Задача на полезния модел е да създаде цилиндрично колело, което да осигурява плавно разпределяне на натоварването, когато то варира от нула до максимум. Тази задача се решава посредством цилиндрично зъбно колело, което се състои от цилиндрично тяло, по външната повърхност на което е оформено множество идентични зъби, разположени на равни разстояния един от друг. Всеки зъб е оформен от две срещуположни еволвентни повърхности, при което в горната част на главата от двете страни на всеки зъб е оформена фаска.