Реализираме проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01

Реализираме проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01

ЗMМ Нова Загора АД реализира проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01 от 01.06.2017 г., по спечелената процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

С реализирането на проекта Дружеството цели подобряването на условията на труд и създаване на по-добри условия за отдих и възстановяване на служителите си.